Atatürk ve Denizcilik

Blog

Atatürk ve Denizcilik

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Atatürk ve Denizcilik Türk Milleti için büyük önem taşımaktadır. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, denizciliğin, bir millet için ne derece önemli olduğunun daima farkındaydı. Geliştirilmesi için de ön ayak olmuştur. Atatürk’ün denizciliğe verdiği önem, tüm söylev ve demeçlerinden de anlaşılmaktadır.


Atatürk ve Denizcilik Türk Milleti için büyük önem taşımaktadır. Atatürk, Florya’da bulunduğu zamanlarda ya kürek çeker ya da denize girerdi. Türk Halkına, deniz sevgisi aşılamaya çalışırdı. İstanbul’da bulunduğu zamanlarda özelikle Moda Koyu’nda yapılan yelken ve kürek yarışlarını Acar Motoru ve Ertuğrul yatından izlemekten büyük keyif alırdı. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj bayramı nedeniyle Moda Koyu’nda yapılan denizcilik şenlikleri başta olmak üzere önemli yarış günlerinde Acar Motoru ve Ertuğrul Yatı, Atatürk’ün yarışları en iyi biçimde izleyebileceği yere getirilirdi.

Atatürk ve Denizcilik

Atatürk’ün, bu yarışları izlemeye gelmesi hiç kuşkusuz denizciler içinde ayrı bir heyecan, şevk ve gurur kaynağı olurdu. Denizi medeniyet olarak gören Ulu Önder Atatürk, denizciliğin gelişmesi için de deniz sporlarının temel olduğunu düşünürdü.

atatürk ve kürek

Atatürk ve Denizcilik Türk Milleti için büyük önem taşımaktadır.Aşağıda bulunan ve büyük önder Atatürk’ün konuşmalarından yer alan alıntılardan, denizciliğe verdiği önemi görebilirsiniz.

“…Denizcilik sadece ulaştırma işi değil, iktisadi iş olarak anlaşılacak ve tersaneler, gemiler, limanlar ve iskeleler inşa edilecek, deniz sporları kulüpleri kurulacak ve korunup geliştirilecektir. Çünkü: Toprakların ucu deniz olan bir ulusun sınırını, halkının kudret ve yeteneğinin hududu çizer. En uygun coğrafi konumda ve üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye; endüstrisi, ticareti ve sporu ile en ileri bir denizci ulus yetiştirmek yeteneğindedir. Bu yetenekten yararlanmasını bilmeliyiz. Denizciliği Türk’ün büyük ulusal ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız…”

Toprakların ucu deniz olan bir ulusun sınırını, halkının kudret ve yeteneğinin hududu çizer.

“……Hudutlarının mühim ve büyük aksamı deniz olan Türk Devleti’nin Donanması da mühim ve büyük olmak gerektir. O zaman Türkiye Cumhuriyeti daha müsterih ve emin olacaktır. Mükemmel ve kaadir bir Türk Donanmasına malik olmak gayedir. Bunun ilk azimet noktası, sefain-i harbiye tedarikinden evvel onları muvaffakıyetle sevk ve idareye muktedir kumandanlara, zabitlere, mütehassıslara malikiyettir……”(Hamidiye Kruvazörü Hatıra Defteri, 20 Eylül 1924)

…..Arkadaşlar! En güzel coğrafi vaziyette ve üç tarafı denizle çevrili olan Türkiye; endüstrisi, ticareti ve sporu ile, en ileri denizci millet yetiştirmek kabiliyetindedir. Bu kabiliyetten istifadeyi bilmeliyiz; denizciliği, Türkün büyük ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız…..” ( TBMM II.Dönem, II.Toplantı Açılış Yılı Konuşması, 01 Kasım 1937)

“Tarihte büyük bahrî kumandanlarımız vardır. Fakat modern donanma teşekkülüne teşebbüs ettikten sonra bu gibi kahramanlıklara, parlak harekâta pek tesadüf olunamaz. Benim için gemiden ziyade zabitlerini tanımak mühimdir. Mücadele-i Milliye esnasında donanmamızın toplu olarak istihdamına imkân yoktu. Bununla beraber müteferrik ve vatanperverane hizmetler pek çoktur.”(Hamidiye Kruvazörü, 19 Eylül 1924)

“ADATEPE ile yaptığım kısa yolculuktan hatırasını unutmayacağım! Yakından tanımak fırsatına nail olduğum seçme deniz kumandanlarımız, genç zabitlerimiz ve denizcilerimiz ile iftihar ettim.”(27 Temmuz 1935, Adatepe Muhribi Hatıra Defteri)

“Sevahilimizin (kıyılarımızın) vüs’atine (genişliğine) ve vesait-i bahriyemizin fıkdanına (sınırlı olmasına) rağmen gayur (gayretli) bahriye zabitanımız meşkur (teşekküre değer) hidemat (hizmetler) ifa etmektedirler.”(01 Mart 1922 TBMM. III. Toplantı Yılı Açılış Konuşması)

“Düşmanın ablukası ve malik olduğu vesait-i bahriyesine rağmen mensubin-i bahriyemiz birkaç gemi ile harikalar göstererek hiçbir şey zayi etmeksizin nakliyat-ı bahriyeyi temin eylemek suretiyle meşkur (teşekküre değer) hizmetler ifa etmişlerdir.”(TBMM’nin IV. Toplantı Yılı Açılış Konuşması, 01 Mart 1923)

Kürek Atatürk Mustafa Kemal Atatürk ve Tekneulu önder


Kaynak: Yelken Okulu, Denizci Kulübü, Görsel: Google